بام تهران:

از طرزنشستن آدم ها می شه تا حدودی فهمید که در چه حالی هستن. مثلا پاهای موجود در این عکس نشون می ده صاحبش داره در هوای مطبوع بام تهران، فکر می کنه.

برو به آدرس