گروه

پرچم

تحولات خاورمیانه.......Middle East News

پوشش گروهتان را انتخاب کنید

اخبار مربوط به تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه. News related to political developments in the Middle East region.

NewsReporter | دنبال کن گروه عمومی ۳۰ ۱

رادیو فردا: «قاسم سلیمانی در حمله فرودگاه بغداد کشته شد»

NewsReporter | یک سال قبل | دسته: نظامی ۰ ۸۹

 برچسب: تعریف نشده

بی بی سی: مالک ژاپنی نفتکش کوکوکا: حمله به نفتکش از هوا بوده است

NewsReporter | یک سال قبل | دسته: سیاسی ۰ ۱۱۸

 برچسب: تعریف نشده

More