این عکس مربوط به بازگشت احمدی نژاد از امریکا در سال 1386 است و آن سخنرانی مزخرفش در دانشگاه کلمبیا!
مستقبلین معلوم هستند: رؤسای قوای مقننه و قضائیۀ وقت (حداد عادل و شاهرودی) و نفر دوم کشور (محمدی گلپایگانی) و رییس کل نیروهای مسلح (فیروزآبادی) بعلاوۀ "احمد جنتی" که در عکس معدوم است و کل دانه درشت ها و سگ و گربۀ خامنه ای.Amir Kholoosi-14-49.jpg
این عکس هم مربوط است به بازگشت احمدی نژاد از مصر:
نیمی از کابینه اش اعم از وزیر و معاون و مشاور و وزیر برکنار شده و... را با خودش برده بود مصر و نیم دیگر کابینه اش هم - بدون کم و کایت - امده بودن با استقبالش بدون حتی یک نفر دیگر از سگ و گربۀ ریز و درشت خامنه ای!
 
می خواهم بگویم که البته مهم است "حقارت" محمود اما؛ مهمتر از آن "حماقت" خامنه ایست. خطابمان به هوادارن - هنوز ساده اندیش - بصیرت رهبر است: هموطن کشورمان ویران شد کمی بیندیشید. یا...هو