بخاطر بی ادبی و شرارت مکرر یهودیان ایرانی_نما در این تارنما و توهین پایان ناپذیر آنها به ایران و مقدسات ملی ایرانیان و کشتار کودکان و زنان آبستن در نوار غزه این مقاله را به عنوان اعتراض پاک نمودم چون ایشان لیاقت خواندن آنرا ندارند و نخواهند داشت. به امید ایران آزاد از اشرار ادیان پنجگانه که قرنهاست ایران را بخاک و خون کشیده اند و به امید بیداری تمام مردم دنیا از جنایات صیهونیزم و تبعیض نژادی فطری ایشان.