خاطره

 

خاطره دارم

از همه چیز و هیچ

از لحظه  مفید , از ترس بیهوده

از هوای سرد ,از بی حوصلگی

از گرد وغبار جاده

از لحظات خوشبختی گمشده

 

هنور باردار است وجودم

پر از خاطرات بی سایه

پر از خواسته های  نافرجام

پر از خوشبختی های نهان

پر از ادعاهای پوچ

 

خاطراتم تکرار میشوند

در قلبم و در مغزم

در چشمهایشان خیره میشوم

برای پیدا کردن یک دلیل

یک کشش

یک امید

یک شورو هیجان

 

خاطره دارم

پس هستم

 

اورنگ

Mai 2013

از فصل آخر