روزگاران بود و ما ، غافل  ز خویش
راه_  شعر  و  شاعری  ، کردیم پیش
 
بس سرودیم بهر خاک و سرزمین زادگاه
عشق_ " ایران" شد به ما ، آیین و کیش
 
دکتر منوچهر سعادت نوری
 
*
===================