این نوشتار بخاطر خط مشی غلط صاحب تارنما در ترویج دوروغهای مسعود بهنود حذف شد:

 Behnud Nikoukhah