واقعا که باید مغزئ بسیار بیمار و پر از کینه و عقده و تنفر داشت که در آن آرزوی مرگ و  نابودی برای یک کشور، ملت و نژاد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، مغزئ پر از عشق و امید به ادامه و اصلاح نظام پلید و ضد بشری ولایت فقیه، آنهم پس از ۴۰ سال جنایت، کشتار، دزدی و خیانت به جان و مال مردم ایران و بقیه مردم خاور میانه.

شعار فاشیستی و ارتجاعی مرگ بر امریکا یا مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر هر کشور و ملتی را خمینی و پیروان مرتجع کینه توز و انسان ستیز او اختراع کردند

موضع کمونیست‌ها مبارزه با امپریالیسم به معنای آخرین مرحله نظام ضد بشری سرمایه داریست. همان نظامی که سگ‌های زنجیریش به نمایندگی‌ از امام زمان ادمکشان دوازده امامی، کارگر دلیر و مبارز اسماعیل بخشی را تا پای مرگ شکنجه میدهند.

پس درود بر شرف و غیرت کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان  و زنان دلیر و مبارز  ایرانی. مرگ بر نظام فاشیستی و وابسته به امپریالیسم  ولایت فقیه.