بنده بعنوان یکی از پروپاقرص ترین طرفداران اختیار کامل نویسندگان بلاگ و نصب کنندگان بقیه مطالب و چیزها, در حیطه فضای مربوط به خودشان, هیچ مشکلی با اینکه برخی از عزیزان از حضور من چلغوز در بخش کامنت های مطلب هایشان شاکی باشند, ندارم... اما... به همان ترتیب این حق را برای خود قائل میشوم که بتوانم هر از گاهی آن نظرم را که دوستان فرهیخته و مبارزین در صحنه, حذف میکنند به صورت جداگانه نمایش داده و در معرض قضاوت همین چارتاونصفی خوانندگان اینجا بگذارم... 

 

 

 
همین...