از نگاه انسان آرمانگرا، که نگاه اهورایی و اهریمنی به مقوله دنیا و بودن و زیستن دارد مرگ همیشه بد نیست بلکه گاهی حذف پلیدی هاست وپاک شدن زمین از لوث پستی ها و رذالت ها...
ایران از کثافت وجود و تعفن حضور یکی از کثیف ترین و پلیدترین زاده هایش پاک شد.نمیدانم اهورا میخندد یا اهریمن میگرید مهم نیست.مهم این هست که یک سگ ولگرد ، گماشته ای خائن ، وجودی هرزه در گوشه ای از غربت ، به پایان نفس های نکبت بار خود رسید.ایران امروز از دیروز پاک تر هست...شک نکنید ...طبعا هم پالگی های او به همدیگر تسلیت میگویند و ایران دوستان ...حداقل یک نفس راحت میکشند.یک کثافت کمتر یعنی امید به ...آینده ای انسانی ...