کشوری بسیار ثروتمند با برج های سربه فلک کشیده و دارای روابط گرم با ابرقدرت ها به نام "قطر" برای زنده ماندن متکی به "ایران" شده است که البته به دلیل سیاست های اشتباه مدیرانش و زیاده خواهی قدرت های بزرگ مدتها تحت تحریم و انواع فشارهای بین المللی بوده است!
قطر تنها در محاصره ی چند شیخ نشین مجاور خویش قرار گرفته اما تا مرز قحطی و نابودی سقوط کرد و "ایران تحت تحریم جهانی" به دادش رسید و البته اکنون نیز "قطر کوچک" باید میلیاردها دلار باج پنهان به مراکز قدرت جهانی بدهد تا جلوی برادر بزرگترش یعنی عربستان سعودی را بگیرند!

این موضوع باید درسی برای ما ایرانیان باشد تا تن به گفتمان تجزیه طلبی و کوچکی ندهیم.
اینکه رسانه های بین المللی و وابسته به دول استعمارگر دائما بر طبل انفکاک ایران می کوبند بی دلیل نیست. آنها برای سلطه ی بیشتر و چپاول آسانتر به کشورهای کوچک و مینیاتوری نیاز دارند.
از این روست که یک مقاله نویسِ نوکر و جیره خور مانند مجید محمدی در بی بی سی لندن، نسخه ی "کوچک زیباست" را برای تجزیه ایران می نویسد و اربابانش در بیلدربرگ، ناتو و ... نقشه ی فروپاشی و مرزهای خونین خاورمیانه را طراحی می کنند.

اگر می بینیم که یک وطن فروش دیگر به نام شادی صدر در دفاع از قومگرایان به ایران عزیز ما می گوید "... لعنتی" شگفتی ندارد، زیرا او به عنوان فعال حقوق بشر با وزیر دفاع انگلیس دیدار کرد و علیه کشورش توجیه شد!
برای استعمارگران بحرین، قطر، کوزوو یا تیمور شرقی جذابتر هستند تا ایران بزرگ یا پادشاهی متحد اسپانیا.
هم میهن گرامی؛ ارزش داشتن کشور بزرگ، نیرومند و ریشه دار مانند "ایران" در اینجاست. بحران های بین المللی همیشه برای کشورها و دولت ها پدید می آیند اما این ممالک بزرگ و متمدن هستند که از گذرگاههای سخت به اتکا خودشان عبور می کنند؛ چنانکه ایران سرافراز ما از ایلغارها و یورش های بیگانگان سرافراز بیرون آمده است.
اینکه چرا بر حفظ تمامیت سرزمینی کشورمان و اتحاد فلات ایران همراه با برقراری حاکمیت ملی پای می فشاریم به دلایل تاریخی، فرهنگی، هویتی، امنیتی و اقتصادی نیز هست؛ افزون برآنکه ایران خاک ماست و هر وجب آن برای ما مقدس است.
آنتی استعمار