دومین جشنواره منطقه ای موسیقی عاشیقلار در آذربایجان شرقی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ