خبرگزاری مهر-  جلوه های زندگی ساده و بی غل و قش ، فرهنگ ، لباس های رنگارنگ ، موسیقی و آواز های پر محتوای عشایر این استان برگرفته از طبیعت زیبای خدادادی و کوهستان های پر صلابت منطقه زندگی آن هاست .

نمایش گالری در اندازه بزرگ