آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی: جمهوری اسلامی از تنش و خشونت تغذیه می‌کند؛ بنابراین از دید آنها، ایجاد چنین محدودیت‌هایی در جامعه برای بقای حکومت خشن و پرتنش خود الزامی است