در افغانستان گروه طالبان در دونیم سال گذشته محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان را بیشتر کرده و اعتراضات زنان را سرکوب کرده است. اما دو خواهر با راه اندازی کارزاری به نام «آخرین مشعل» در پشتیبانی از زنان معترض افغانستان، به مبارزه در برابر طالبان برخاسته‌اند.

آخرین مشعل، چند روز پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت و از زیر پرچم همین گروه به هدف رسیدن به «آزادی و برابری» اعلام حضور کرد. کاوون خموش خبرنگار بی‌بی‌سی، در این مستند کارزار آن‌ها را دنبال کرده است. این مستند همچنین پای صحبت سه نسل از زنان هنرمند افغانستان نشسته که به رغم تهدیدها و محدودیت‌ها در رژیم‌های مختلف و در جامعه‌ای به شدت سنتی برای تثبیت جایگاه خود در نبرد بوده‌اند. فریده مهوش یگانه زن آوازخوان که در افغانستان لقب استادی گرفت و نیم قرن آوازخواند در مورد فرصت‌ها و چالش‌های زنان آوازخوان در دهه هفتاد می‌گوید و سونیتا علی‌زاده یکی از اولین رپرهای افغانستان در مورد اهمیت آوازخوانی و مبارزه برای حقوق زنان و دختران.