مهدی مهدوی‌آزاد: جنون یا هیستری جمعی فحش نیست، کلمات جدی‌ است که در جامعه‌شناسی استفاده می‌شود. در فرآیند انحراف اجتماعی، انحرافات زیادی رخ داد که بخش‌هایی از آن را در چپ‌ها و کسانی دیدیم که خودشان هم قربانی شدند