چطور آخوندی که آغاز شهرتش مدیون مبارزه با انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان بود، توانست آنها را علیه شاه به خیابان بیاورد؟ در چه فضا و شرایطی زنان پیشرو چشم بر نظرات واپس‌گرا و بنیادگرای خمینی درباره حق و حقوق زنان بستند؟ آیا خمینی خدعه کرد؟ آیا هرگز پیشرفت زنان در دستور کارش بود و چهل و پنج سال بعد زنان ایران کجا ایستاده‌اند؟

مهمان‌ها:
- هما سرشار، روزنامه نگار
- نوشابه امیری، روزنامه‌نگار
- نیره توحیدی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا