ارزیابی ایمان آقایاری، فعال سیاسی و مدنی از شرایط انتخابات در ایران