تکرار تاریخ روابط با آمریکا در جمهوری اسلامی و ذوق زدگی محافل
چگونه باید ماجرای هسته ای جمهوری اسلامی رو دید تا در تفسیر آینده دچار اشتباه نشویم ؟
آیا خامنه ای عقب نشینی کرده یا قصد فریب دنیا را دارد ؟
چگونه اعدامها،برخورد با زنان ، دانشجویان و بهاییان فدای جو خبری روحانی و ظریف در نیویورک شده است ؟