حامد اسماعیلیون یکی از چهرەهای شاخص مخالف جمهوری اسلامی در جریان خیزش "زن زندگی آزادی" است. او همچنین یکی از امضاکنندگان منشور موسوم بە "مهسا" است که در گفت‌وگوی اختصاصی با دویچه وله فارسی به تشریح این منشور پرداخته است.