مکاتبات روحانی و اوباما ، ، و بررسی ابعاد ماجراجویی های هسته ای جمهوری اسلامی و طرح کره شمالیزه شدن ، و در نهایت محدود شدن مبارزات سیاسی به رفع فیلتر از فیسبوک با وجود اعدام ؛ فقر ، آزار نوکیشان مسیحی ؛ بهاییان ؛ دانشجویان و .