همزمان با گسترش اعتراضات به مرگ مهسا امینی به چهارسوی ایران، سەشنبه ٢٩ شهریور زنان ضمن سر دادن شعارهای ضدحکومتی، در اقدامی تاریخی در چندین شهر روسری‌های خود را درآوردند. گزارش‌ها از اعمال خشونت علیه معترضان حکایت دارد.