حمله شیمیایی دولت اسد و بررسی حمله احتمالی به سوریه و عواقب آن؛مقوله  پاسپورت پناهندگی و جمهوری اسلامی همزمان؛چگونه آن بخش از اپوزوسیون که همسو با نظام است سعی دارد که معنایحقایق ؛ کلمات و همه چیز را وارونه و در جهت منافع جمهوری اسلامی تغییر میدهد