رو نمایی از تندیس کورش بزرگ در نیایشگاه زرتشتیان آمریکا.