آبادان سال 1975 میلادی

زمان فیلم های صامت «کداک» ۳/۵ دقیقه بود. فیلم را که می خریدی پاکتی همراهش بود که آدرس شهری در آلمان برای ظهور رویش چاپ شده و احتیاجی به تمبر هم نداشت. فیلمها که برمیگشت با دستگاه پرس و چسب مخصوص آنها را بهم وصل میکردم و با پروژکتور روی دیوار نمایش میدادم. برای موزیک متن هم ضبط صوت را روشن میکردم و میگذاشتم کنار پروژکتور و از این آرتیست بازی ها.

محمد حسین زاده/ فیلمبردار شاپور پورامین