بی بی سی: دولت ایران می گوید، طرح فاصله گذاری اجتماعی را به شکلی استثنایی و ویژه اجرا می کند. این طرح که اسمش را طرح فاصله گذاری هوشمند گذاشته است، با انتقادات جدی روبروست. قرنطینه فقط برای دولت ایران، ترسناک نیست. بسیاری از دولت ها برای برقراری قرنطینه و تعطیل بنگاههای اقتصادی و مردم، دچار تردیدند. ضررو زیان اقتصادی ناشی از آن یک طرف، اینکه دولت قرنطینه کننده باید نیازهای اولیه زندگی مردم را در دوره قرنطینه اجباری، برطرف کند، یک چالش بزرگ سرراه همه دولت هاست. در ایران حتی از درون خود حکومت، گفته می شود نهادهایی مثل ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، این توان مالی را دارند که هزینه زندگی مردم را برای خانه نشینی تامین کند اما یا از شرایط جامعه آگاه نیستند و یا نمی خواهد کمک کنند. آیا دولت به لحاظ مالی امکان برقراری قرنطینه را دارد؟ آیا نهادهای مالی بسیار ثروتمندی که مالیات هم نمی دهند، می توانند بخشی از هزینه قرنطینه را بپردازند؟ در برنامه صفحه دو، کیوان صمیمی روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی و مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار به این سوالات پاسخ می دهند.