ررسی دور جدید مطرح شدن مذاکره با امریکا و تفسیر مواضع خامنه ای
گزارشی از وضعیت اقتصادی در ایران
چرا قالیباف دست به افشاگری میزند و فساد در حکومت در چه سطحیست !
و بررسی مطرح شدن قضیه بازگشت به ایران و برخورد حکومت از زبان اژه ای