تحلیل اوضاع مصر ،
بررسی نقش رسانه ها در خارج از کشور ،
و بررسی واقعه هجده تیر 78 ....