دهکده آسیاب های بادی و کفش های چوبی در هلند. این دهکده که زانس خانس نام دارد یکی از جذابیت های گردشگری هلند به شمار می رود که سالانه دها هزار نفر از آن بازدید می کنند. چند موزه کوچک و کارگاه پنیرسازی نیز در زانس خانس فعال هستند.