- نام نماوآ: حالا یار

- خواننده: آرزو نیکبین

- کشور: افغانستان

- نمایش‌دهنده: وطن‌مدیا

- تولیدکننده: پیکسل