عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

تنها یک منزل راه

از بیرون بودگی ما

نقطۀ صفرِ خدا

"مردِ بی نام" (براساس واقعیت)

زالو کیست؟

برای فوتبال، ما، کامو و مردی از سیارۀ دیگر

قضیه اکبر دِپویی و پاتیلِ عسل

نخِ نامرئیِ چیزها

تکه ای از داستانِ بلندِ "فئودور و من [زباله گرد] - از فصلی بنامِ : "۱۲ کیلو سُبُرد و خرده تاملاتی در باب بیماری صرع"

احمدیان میان صاحبکارهایی که داشتم از همه بهتر بوده

بیشتر