عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

شهری عجیب زیرکپه خاک

در سایه سار درخت زردآلو

پس از «کسوف»

زنبوری که نامش نیماست

دیروز زنده بود

عشق و بوسه های دزدکی

۲۴ سال بعد

جرم واژه ها

رفتن او بود

شرور و شیطانی

بیشتر