عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

شُلسخ و شُلسخیدگی

سگ لرز سرما و من و مهدی گنده و عثمان و نجیب الله و حکم بازی و باقی قضایا

برای نوه ی عزیزم


به اندازه یک ذره حتی

منظری بر زندگی

من و معارضات آنارشیستیک

میخام کلا جونتو کیسه بکشم یوهاهاهاها!

ماجراهای من و عمو یَدی

یه دیقه سی و شیش سال

روزی که سابیدیم به اَلَک

بیشتر