عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

از شنیده های این روزها

بوس خاکی

خفه شو کار کن

خاگینه بجای املت

فرشته زمینی

زنجیر کیلویی چند؟

خاطرات یک کارگرِ بیکار: آپولینر یا مارسل دوشان؟

میخ زندگی

باران چقدر میتوانست زیبا باشد

آموزگار عشق

بیشتر