عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

دکلمه شعر تهی کن جام را ای ساقی مست، نادر نادرپور Empty the Chalice - Naderpour

دکلمه شعر بوی باران فریدون مشیری Scent of Rain- Moshiri

دکلمه شعر احوال دنیا ابو سعید ابولخیرStory of Life- Abu Saeed Abolkheir

YouTube : دکلمه دوستداشتنیترین شعرهای فارسی Best Loved Persian Poems

دکلمه شعر بهاریه پرویز خطیبی Spring- Parviz Khatibi

دکلمه شعر ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی، حافظ Hafez

دکلمه شعر عید نوروز، پیرایه یغمایی Pirayeh Yaghmai

دکلمه شعر نازنین، هوشنگ ابتهاج Houshang Ebtehaj

دکلمه شعر نه، پریناز جهانگیر عصر Parinaz Jahangir Asr

دکلمه شعر پلیور یقه اسکی، عباس صفاری Abbas Saffari

بیشتر