دایناسور پسر : بریم خونمون ؟دایناسور دختر : نه -دایناسور پسر : بریم خونتون؟ دایناسور دختر : نه-بدین سان نسل دایناسورها منقرض شد. بیایید نگذاریم نسل ما هم منقرض شود!!!!!!!!!!!!!