قدیم ها در ادبیات ما یک عاشق بود، یک معشوق. در ادبیات امروز یک شخصیت "به تخمم" هم اضافه شده.