بُغضی ست مثلِ مُردن،پیچیده در گلویم- با مُعجرِ لبانت، این بُغض را دوا کن : دکتر کریم سهرابی