مخالفت با حقوق و آزادی زنان و اصرار در حجاب اجباری هم می تواند نقاط آسیب پذیرِ پیکر جمهوری اسلامی ایران باشد یعنی در حُکم پاشنه‌‌ی آشیل یا چشم اسفندیار که از آن راه زنان ایرانی بطور جمعی بتوانند هم‌چون پاریس یا رستم که دشمن را از پای درآوردند، دشمن خود را به نابودی بکشانند. به امید آمدن آن روز!

حجاب اجباری پاشنه‌ی پای آشیل یا چشم اسفندیار