متمایلینِ به خودکشی توجه فرمائید، اتوبوس آمادهِ حرکت است. لطفاً سوار شوید.

آمارِ خودکشی در ایران رو به افزایش است.