به خاطر ولنتاین: حوصله ی جمع و تفریق ندارم یک ضرب دوستت دارم.