دلم از مرگ بیزار است که مرگِ اهرمن‌خو آدمیخوار است