"ریشه اعتقاد از آنجا خشک میشود که بخواهند تحمیلش کنند"