دلم از وحشت زندان وطن سخت گرفت - رخت بربندم و تا ملک غریبه بروم : حافظ مهاجر