آدمیت راهیست پر فراز و نشیب، که در آن آرامش حرف آخر را میزند .