وزیر کار هم که بودم به آمار بیکاری و تورم اعتقاد نداشتم