آن گوهر گم گشته به دنيا پدرم بود - محبوب همه يار همه تاج سرم بود - هرجا كه زمن نام و نشاني طلبيدند - آوازه نامش سند معتبرم بود