کامیون حامل میوه در منطقه دلفان لرستان واژگون شد .مردم حاضر در محل حادثه از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان به کمک آمدند تا خسارت حادثه دیده را به حداقل ممکن برسانند.