رفیق فیدل کاسترو، رفیق رائول کاسترو و فرمانده چگوارا شخصن در حال انجام اعدام های انقلابی بی قاضی و بی دادگاه در میان جنگل های کوبا....