بزرگ رفیق همه ی کمونیست های دنیا رفیق فیدل کاسترو شخصن در حال زدن تیر خلاص پس از اجرای اعدام انقلابی بی قاضی و دادگاه در میان جنگل های کوبا به پرولترهای بخت برگشته ای که تنها جرم شان مخالفت با او بود...