پیروز دوم در یک سکه کوشانی ساسانی
بر روی سکه نوشته شده
« اهورا مزداپرست، خدایگان پیروز، شاهنشاه بزرگ کوشان»