ادوکلن "نامبر وان رهبران" که ملهم از ولادمیر پوتین ساخته شده, به بازار آمد. بشتابید!

ماخذ