اکریلیک بر روی کنواس. اندازه یک متر در نیم متر 2012